එංගලන්තය වගේ රටක ඉන්න කොට සිංහල වේදිකා නාට්‍යයක් සජීවීව බලනවා කියන්න ඉතාම දුර්ලබ අවස්ථාවක්. ඇත්තම මේ වගේ රටක වේදිකා නාට්‍යයක් කරන්න ලේසි පහසු නෑ. මේවර ලන්ඩනයේ පදිංචි ගාමිණී අබේසිංහ මහතාගේ අධ්යක්ෂනයෙන් සුගතපාල ද සිල්වා මහතාගේ 1960 දශකයේ සුප්‍රසිද්ධ බෝඩිංකාරයෝ වේදිකා නාට්‍යය ලන්ඩනයේ වින්ස්ටන් චර්චිල් රඟහලේදී රඟ දැක්වුනා.

In a vibrant celebration of Sri Lankan theatrical heritage, the echoes of Sugathapala de Silva’s renowned 1960s stage play Bodingkarayo recently reverberated through the halls of the Winston Churchill Theatre in Ruislip, London.The curtains rose once again, but this time under the expert guidance of veteran film star Gamini Abeysinghe, who transported this classic onto the international stage.

Abeysinghe, a luminary of 1960s cinema, handpicked a cast from the Sri Lankan community living in the UK, meticulously honing their talents to breathe life into the iconic play. The packed auditorium bore witness to the masterful rendition, warmly acknowledging the immense dedication poured into the production by both the producer and the actors.

The cast included Achala Walpola, Lionel Bandara, Vithana Dhanaratne, Buminda Karunatilleke, Pandula Ranatunge, Ruwini Ranatunge, Amitha Kularatne, Hema Koralalage, Dulari Dilki Dissanayake, Milakshi Gunathilleke, Chameera Dondenu, Dulanjali Alahapperuma and Mihiri Ranawake, each contributing to the Sinhala stage hit of yesteryear replayed for the London audience

Watch Video from London Api YouTube Channel


Stay Connected

Get Newsletter