රංගාභිශේක මංගල්‍යය - Attanayaka Dancing Academy in London

Video by Jayasnka Wijesinghe (Kirana TV) and Photographs by Tissa Madawela