ලන්ඩන් තේම්ස් විහාර පින් කෙත යලිදු අස්වද්දන්නට ඉඩ හසර සලසාලමින් "කැළණි පාලම" කෘතහස්ත නලුව අත්‍යාලංකාරයෙන් 2018 ඔක්තෝබර් මස 13 වැනි දින වේදිකා ගත වූ වගයි... !!

Picture by Gihan Jayathilake